တရားႏွင္႔ဓား

 အား ႏွစ္အား တြင္

တရားကို ခ်စ္

ဓားကုိ ပစ္အံ႔

စစ္ကို ငါတို႔ မုန္းပါသည္

Copyright 2003 CompanyName.comme.com