ေနာ္ေဝ စကား ေျပာၾကရေအာင္ ၄()ေနာ္ေဝ စကား ေျပာၾကရေအာင္

အဂၤလိပ္စာအေျခခံရွိျပီးသူမ်ားအတြက္ ေနာ္ေ၀ ဘာသာ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္- ရုပ္သံဖုိင္ ျဖင့္ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ၾကပါသည္


( Norwegian lesson 1 - letters- -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian lesson 2 Common words - -ႏွိပ္ပါ )
(Norwegian lesson 3 - Nouns - -ႏွိပ္ပါ )
(Norwegian Lesson 4 - Verbs and words. - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian lesson 5 - Numbers and some more- -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian lesson 6 - More Norwegian! - -ႏွိပ္ပါ )


( Norwegian Lesson 7 - Nouns and Adjectives - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Lesson 8 - Time - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Lesson 9 - Daily life - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Lesson 10 - Verbs and Winter - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Lesson 11 - Pronounciation and Expressions - -ႏွိပ္ပါ )


( Norwegian Lesson 12 - Conjunctives - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Lesson 13 - Adjectives - -ႏွိပ္ပါ )
( Norwegian Verbs: Past Tense, Present Perfect - -ႏွိပ္ပါ )
( how to learn norsk with english conversetion - -ႏွိပ္ပါ )
(Norwegian practice: listening comprehension NiN 1-11 complete cd - -ႏွိပ္ပါ )

Othet links