ထီးခ်ဳိင္ျမိဳ႕မွာ ခ်စ္စရာ(ကိုထက္- ဒိုက္ ဦး)

 ထီးခ်ဳိင္ျမိဳ႕မွာ ခ်စ္စရာ
20-7-2015

------------------------------------------------

ထီးခ်ဳိင္ျမိဳ႕မွာ သံဃာေတာ္ ဆြမ္းခံထြက္ရင္ စက္ဘီး/ဆိုင္ကယ္မ်ားက ေအာက္ဆင္းတြန္းသြားတဲ႕ ခ်စ္စရာ ဓေလ့


ကိုထက္- ဒိုက္ ဦး

မူရင္းဓာတ္ပုံ႐ွင္ကုိcreditေပးပါသည္။

Othet links