အြန္လုိင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္နည္း(သန္းတုိးရွိန္)အြန္လုိင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္နည္း
-သန္းတုိးရွိန္
-၆.၅.၂၀၁၅


-မူရင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္ရန္ အင္တာနက္ လိပ္စာ--- http://evisa.moip.gov.mm/ ျဖင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ရွာပါ
-----------------------------------------------

WELCOME TO MYANMAR

NOTICE! PLEASE READ.
NOTICE TO TOURISTS
NOTICE TO BUSINESS TRAVELLERS
APPLY YOUR EVISA NOW!
-- Apply eVisa TERMS & CONDITIONS --

မွ Apply eVisa ေရြးခ်ယ္ျပီး ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။
(စာမ်က္ႏွာ-၁) ေပၚလာပါလိမ့္ မည္

(စာမ်က္ႏွာ-၁)
---------------
1-New Application
Nationality---- ( မိမိလက္ရွိ ေနထုိင္ရာႏုိင္ငံသားခံယူထားသည္ကုိ ေရြးပါ။
- ဥပမာ ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံသား ခံယူထားပါက
Norway ကုိ --ေရြးပါ
2-Visa Type--- tourist visa(USD-50.00)ကုိ --ေရြးပါ
3-Port of Entry---- YANGON, NAT PYI TAW, MANDALAY ကုိ --တခုခု-ေရြးပါ
Security Verification ျပထားသည့္ စာလုံးကုိတူေအာင္ အကြက္ထဲမွာ ရုိက္ထဲ့ပါ။(စာမ်က္ႏွာ-၂)
------------
2- Personal Information
Full Name-- အမည္
Gender--- က်ား။ မ-- ထည့္ရန္
Date of Birth ေမြးသည့္ နုိင္ငံ
Country of Birth ေမြးရက္စြဲ
Occupation ေမြးသည့္လိပ္စာ
Permanent Address လက္ရွိေနသည့္ လက္ရွိလိပ္စာ
Country လက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံ
Postal Code စာတုိက္ကုတ္
Accommodation Type (ဟုိတယ္။မုိတယ္။ တည္းခုိခန္းအမည္)
Name and Address of Selected Accommodation in Myanmar-- တည္းခုိမည့္ လိပ္စာ
Email Address ဆက္သြယ္ရမည့္ အီးေမးလ္
Retype Email Address ဆက္သြယ္ရမည့္ အီးေမးလ္(ျပန္ေရးရန္)
Contact Phone -- ဖုန္း
Passport No. ပတ္စပုိ့ နံပတ္- ပတ္စပုိ့ မွ ရက္စြဲ ကူးေရးပါ
Country of Issue ေနာ္ေ၀ေရြးပါ
Date of Issue ပတ္စပုိ့ စတင္သည့္ရက္။- ပတ္စပုိ့ မွ ရက္စြဲ ကူးေရးပါ
Date of Expiry ပတ္စပုိ့ ကုန္ဆုံးမည့္ရက္။- ပတ္စပုိ့ မွ ရက္စြဲ ကူးေရးပါ
ပတ္စပုိ့ပုံကုိ ယာဘက္တြင္ တြဲ၍ တင္ရမည္(လုိင္စင္ပုံ ၂-မီကာဘုိက္ထက္ မေက်ာ္ရ)
လုိင္စင္ပုံ ကုိ နမူနာ ျပထားသည္။ -( Browse) ႏိွပ္၍ မိမိပုံကုိေရြးခ်ယ္ တင္ရမည္။

(စာမ်က္ႏွာ-၃)
-----------------------
3--Pay for visa fee ေဒၚလာ၅၀ ေငြေပးေခ်ရန္

ေငြေပးေခ်ျပီးပါက အီးေမးလ္သုိ႔ အေၾကာင္းျပန္စာ လာပါလိမ့္မည္။
အထူးကိစၥ ျပႆအာရပ္ မရွိသူမ်ား ဗီဇာရတာ မ်ားၾကပါတယ္။
အီးေမးလ္ ေရာက္လာတဲ့ အြန္လုိင္း ဗီဇာကုိ ေကာ္ပီ ပရင့္ထုတ္ျပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။


Othet links