ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ဘာေၾကာင့္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္သလဲ(ခမ္းဝင္း)

 ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ဘာေၾကာင့္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္သလဲ
-ခမ္းဝင္း-
28. 3.2016
============================ (၁)ႏိုင္ငံေရးရန္သူပစ္ကြင္းကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ျခင္း
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္သည္ ဗမာျပည္သူတရပ္လံုး ဦးတည္တိုက္ခိုက္ရမည့္ ဘံုရန္သူျဖစ္ျခင္းကို ဗမာျပည္သူတရပ္လံုး ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ေနျခင္း

(၂) ယင္းသို႔သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖက္ဆစ္စနစ္သည္ ကမ႓ာ့ဘံုရန္သူျဖစ္သည္။
ဗမာျပည္မွာလည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္သည္ ဗမာ့ဘံုရန္သူျဖစ္သည္ဟု အင္းစိန္စစ္တမ္း၊ ျမင္းျခံစစ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ လူထုကို အလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

(၃) ပုဂၢိဳလ္ေရးေခါင္းေဆာင္မႈအရ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္မဝင္မီကပင္ ကြန္ျမဴနစ္အစုကို ေခါင္းေဆာင္ေသာ သခင္စိုးက စည္းရံုးလႈပ္ရွားခဲ့သည္။
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္)၏ ပဲခူးတပ္ရင္း အိပ္ရာေပၚ၌ သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္ေပါင္းစုလမ္းစဥ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

(၄) ထိုတပ္ေပါင္းစု လမ္းစဥ္ေပၚ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ သခင္ျမေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ(ေနာင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ဦးဗေဆြတို႔၏ ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တို႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေနာင္ ဖဆပလ)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ဗမာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ တခုတည္းေသာ ညီညြတ္ေသာ တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

(၅) လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျပည္သူလူထုအေပါင္း၏ ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝရရွိသည္။

(၆) ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူ႔ေပ်ာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမာခံျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္ပဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္တြဲကာ မွန္ကန္ေသာ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးနည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္းမ်ား ခန္႔ခြဲၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ဗမာ့ေျမျပင္ေပၚမွ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔မွ စတင္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၇) ေပါင္းခ်ဳပ္ၾကည့္လၽွင္ ဂ်ပန္ကို အႏိုင္တိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ
(က) ရန္သူကို မိတ္ေဆြလို သေဘာမထားပဲ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ျခင္း
(ခ) တခုတည္းေသာ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း
(ဂ) ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရရွိျခင္း
(ဃ) စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး နည္းပရိယာယ္မ်ား မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း
(ခမ္းဝင္း) *****အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အမွတ္တရ*****


ခမ္းဝင္း

-------

Othet links